ข่าวประชาสัมพันธ์
MOIT 2(17) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) (อ่าน 35) 26 ธ.ค. 65
MOIT 2(16) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) (อ่าน 30) 26 ธ.ค. 65
MOIT 4(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 33) 26 ธ.ค. 65
MOIT 4(2.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 30) 26 ธ.ค. 65
MOIT 4(2.1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เงินบำรุง) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 30) 26 ธ.ค. 65
MOIT 5(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 33) 26 ธ.ค. 65
MOIT 5(2) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 31) 26 ธ.ค. 65
MOIT 5(1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 33) 26 ธ.ค. 65
MOIT 4(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (อ่าน 32) 01 ธ.ค. 65
MOIT 4(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) (อ่าน 33) 01 ธ.ค. 65
MOIT 4(2.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (อ่าน 22) 01 ธ.ค. 65
MOIT 4(2.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) (อ่าน 21) 01 ธ.ค. 65
MOIT 4(2.1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เงินบำรุง) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (อ่าน 20) 01 ธ.ค. 65
MOIT 4(2.1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (งบลงทุน) (อ่าน 21) 01 ธ.ค. 65
MOIT 5(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (อ่าน 21) 01 ธ.ค. 65
MOIT 5(2) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (อ่าน 23) 01 ธ.ค. 65
MOIT 5(1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (อ่าน 21) 01 ธ.ค. 65
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 57) 11 พ.ย. 65
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลวิภาวดี เรื่องแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 44) 11 พ.ย. 65
บันทึกข้อความขอเสนอแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 45) 11 พ.ย. 65
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 45) 11 พ.ย. 65
คำสั่งโรงพยาบาลวิภาวดี เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวิภาวดี (อ่าน 47) 11 พ.ย. 65
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลวิภาวดี เรื่องแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวิภาวดี (อ่าน 48) 11 พ.ย. 65
บันทึกข้อความลงนามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวิภาวดี (อ่าน 46) 11 พ.ย. 65
MOIT 4(1.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) (อ่าน 19) 07 พ.ย. 65
MOIT 4(1.3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) (อ่าน 23) 07 พ.ย. 65
MOIT 4(1.1) บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เงินบำรุง) (อ่าน 21) 07 พ.ย. 65
MOIT 2(11) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (อ่าน 19) 01 พ.ย. 65
MOIT 4(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 19) 01 พ.ย. 65
MOIT 4(2.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 23) 01 พ.ย. 65