ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอารัมภ์ พัทโร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และอนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
คณะกรรมการและระเบียน "กลุ่มคุณธรรม"
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลวิภาวดี ประจำปีงบประมาณ 2561
วิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฟติมิชอบฯ ปี พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ท้บซ้อน ประจำปี พ.ศ.2561
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
คำสั่ง และ Flow Chart ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติการตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการทางเภสัชกรรม
คู่มือ/แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน
แนวทางโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการทางเภสัชกรรมที่ดีในร้านยา
รายงานการปรับปรุง การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฃ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเตาเผาขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฃ

พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 077-292144 ต่อ 132 คุณหทัยพันธ์  อินทร์จันทร์ หรือ E-mail.Happyam23@gmail.com