ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศโรงพยาบาลวิภาวดี เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก และดี (อ่าน 39) 15 มี.ค. 66
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (อ่าน 311) 14 ม.ค. 65
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 (อ่าน 382) 06 มี.ค. 63
EB 9 ข้อ1) 1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 482) 06 มี.ค. 63
แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2563 (อ่าน 400) 06 มี.ค. 63
EB9 ข้อ1) 1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (อ่าน 376) 06 มี.ค. 63
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (อ่าน 425) 12 มิ.ย. 62
มาตรฐานขั้นตอนการปฎิบัติงาน (อ่าน 403) 12 มิ.ย. 62
มาตรฐาน/คู่มือการปฎิบัติงาน (อ่าน 503) 12 มิ.ย. 62
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (อ่าน 401) 12 มิ.ย. 62
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลวิภาวดี (อ่าน 639) 12 มิ.ย. 62
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (อ่าน 304) 12 มิ.ย. 62
แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (อ่าน 301) 12 มิ.ย. 62
แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (อ่าน 290) 12 มิ.ย. 62
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีโรงพยาบาลวิภาวดี (อ่าน 291) 12 มิ.ย. 62
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลวิภาวดี (อ่าน 314) 12 มิ.ย. 62
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง (อ่าน 277) 12 มิ.ย. 62
ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี 2562 (อ่าน 385) 29 พ.ค. 62
แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2562 (อ่าน 309) 29 พ.ค. 62
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พศ.2560 (อ่าน 318) 29 พ.ค. 62
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Coed of Conduct) (อ่าน 316) 29 พ.ค. 62
ยุทธศาสตร์​ของประเทศ (อ่าน 316) 29 พ.ค. 62
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (อ่าน 329) 29 พ.ค. 62
นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลวิภาวดี (อ่าน 317) 29 พ.ค. 62